Holle wegen
Holle wegen zijn diepe erosiegeulen die het water van het plateau naar de dalen voeren. De natuurlijke insnijdingen in de helling noemt men grubben. De eerste boeren maken hier bij voorkeur gebruik van als toegangsweg naar het plateau waardoor ze verder uitsleten. Op de steile wanden, die wel 5 m kunnen bedragen ontstaan spontaan bomen en struiken.
Waar je ook gaat kon je coca-cola tegen.

Holle weg, tussen Ruisbroek en SteenbakkerijGeplande leemontginning langs de holle weg ?

Antwoord naar aanlieding wat met de diepe straten zal gebeuren als er een nieuwe vergunning komt voor leemotginning van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Geachte Heer,
Dit dossier werd ons een tweetal jaren geleden voorgelegd als mogelijke zoekzone voor leemontginning. Door onze administratie werd dan ook op dat moment reeds gewezen op de mogelijke impact op de bescherming en welke milderende maatregelen wenselijk zijn en noodzakelijk zijn in functie van het beschermde erfgoed. Gezien evenwel enkel de holle wegen beschermd zijn is onze inspraak evenwel beperkt tot de afbakening van de bescherming en hangt het van de administratie ruimtelijke ordening af, of wij al dan niet advies geven met betrekking tot de aanpalende zones. Wij verwachten evenwel dat als het zover komt dit ook zal gebeuren, zodat wij alvast de bescherming kunnen handhaven en een toekomstig landschapsherstel kunnen vragen. De huidige stand van zaken in dit dossier is mij evenwel niet bekend.
Met vriendelijke groeten,

In Vlaanderen zijn er maar weinig landschappen wettelijk beschermd. De Holle weg (diepe straten) zijn wettelijk beschermd. In het voortontwerp voor mogelijke uitbreiding van leemontginning in de beurt van deze holle weg, zie kaart, komt een deel van de holle weg in gevaar. Het kan niet zijn dat iedere keer werken worden uitgevoerd, vergunningen worden verleend de weinig beschermde landschappen verdwijnen of worden aangetast.
In plaats daarvan zou men toch moeten voor kiezen deze bestaande beschermde gebieden steeds te versterken. Als men iedere keer er werken worden uitgevoerd in de buurt van beschermde laandschappen, een beetje van dit beschermd landschap verdwijnt, onder grotere druk komt te staan, zijn we toch niet goed bezig.
Mei 2007
Guido Van Rossen
guido.van.rossen@telenet.be