Molenbeek Erpe - Mere
         Wachtbekkens
Wachtbekkens in Heldergem en Aaigem

Lammersweg, Aaigem, 24 ha, 420 000  m³
Hollestraat Heldergem, 17 ha, 150 000  m³

Wachtbekken te Erpe-Mere

Gelegen  langs de N46, Aalst-Zottegem-Oudenaarde, de spoorweg Aalst-Gent en de autostrade E40, Brussel-Oostende. De  oppervlakte  van het wachtbekken is 14,67 ha en het bergingsvolume is 163 000 m³.


Aaigem houdt Erpe-Mere droog. Overheid legt twee overstromingsgebieden aan.

Erpe-Mere - In het verleden stonden inwoners van Mere en Honegem vaak met de voeten in het water van de Molenbeek, met als triest hoogtepunt de waterellende van eind 1999. Twee wachtbekkens in Aaigem moeten de gemeente in de toekomst vrijwaren van wateroverlast.

Het deelbekken Molenbeek ligt in het bekken van de Dender dat op zijn beurt behoort tot het stroomgebieddistrict van de Schelde. De waterhuishouding in het Denderbekken, waarvan de Molenbeek deel uitmaakt, is altijd al kwetsbaar geweest. Wanneer de hemelsluizen opengaan, krijgt de vallei van de Molenbeek de volle laag. De inwoners van het centrum van Mere en Honegem hadden de voorbije decennia meermaals natte voeten. De schade die de overstromingen aanrichtten, was vaak erg groot.

De laatste jaren lijkt er nochtans beterschap. ,,De ergste overstromingen dateren van de kerstperiode van 1999'', zegt schepen Marc De Lat van Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu.

Een aantal pijnpunten zijn de voorbije jaren opgelost. Aan de Kleine Steenweg is bijvoorbeeld een gracht opengemaakt, waardoor overtollig water er opnieuw kan wegstromen. Met de nieuwe waterbeheersplannen willen we de problematiek van de wateroverlast grondig aanpakken.'' Waakzaamheid blijft aangewezen, want studies tonen aan dat het waterpeil bij overstromingen nog toeneemt. Zware regenbuien kunnen in gevoelige gebieden dus nog altijd voor serieuze wateroverlast zorgen.

Dijken van drie meter hoog

De Molenbeek heeft dan ook dringend behoefte aan meer ruimte'', zegt Mie Van den Kerchove, woordvoerster van de coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW). ,,Er is in het verleden al een wachtbekken aangelegd om de overstromingen te temperen, maar dat is onvoldoende gebleken. Het wachtbekken heeft namelijk te weinig capaciteit om grote pieken op te vangen, waardoor de wateroverlast blijft optreden. Daarom gaat het Vlaams gewest twee nieuwe overstromingsgebieden aanleggen op de Molenbeek in Aaigem: één opwaarts de Lammersweg en één tussen de Ratmolenstraat en de Hollestraat.''

De wachtbekkens in Aaigem houden straks ook Erpe en Mere droog. Dat is goed nieuws voor alle inwoners van de gemeente. Alleen zullen sommige inwoners van Aaigem moeten inleveren op hun knappe uitzicht, want er komen dijken die op sommige plaatsen drie meter hoog zijn. Precies over dat soort zaken wil de Vlaamse overheid de burgers de komende zes maanden inlichten.

Overigens staat niemand nu al voor voldongen feiten, want bij de gemeente is het waterbeheersplan in te kijken en daar mag elke burger zijn zegje over doen. Bedoeling is dat met de opmerkingen rekening wordt gehouden - ook al zal het algemene belang primeren - vooraleer de Vlaamse regering de bekkenbeheersplannen met de bijhorende deelbekkenbeheersplannen definitief vastlegt.

Inwoners van Erpe-Mere kunnen op de gemeente de plannen inkijken en hun commentaar leveren en dat nog tot 22 mei 2007. Er zijn ook nog informatievergaderingen gepland.

Marc Coppens24/11/2006
Nieuwsblad
Bouw wachtbekken aan de Hollestraat in Heldergem, 8 maart 2008
Wachtbekken langs de Lammersweg in Aaigem, augustus 2008
Wachtbekken langs de Hollestraat te Heldergem, august 2008
Persbericht - Inhuldiging bijkomende overstromingsgebieden Erpe-Mere

De Vlaamse Milieumaatschappij huldigde woensdag 1 april 2009 twee nieuwe overstromingsgebieden in langs de Molenbeek in Erpe-Mere. Dat gebeurde in aanwezigheid van Vlaams minister Hilde Crevits. In 1996 werd al een eerste overstromingsgebied in gebruik genomen, langs de spoorweg in Erpe-Mere. Maar dat volstaat niet om hoge neerslagpieken op te vangen. Met de inhuldiging van twee bijkomende overstromingsgebieden krijgt de Molenbeek nu meer ruimte en worden stroomafwaarts gelegen woongebieden beter beschermd tegen wateroverlast.

De Molenbeek ligt in het bekken van de Dender, dat van nature gevoelig is voor overstromingen. Dat is er de voorbije decennia niet op verbeterd: er werd volop gebouwd in de valleigebieden en talloze waterlopen werden rechtgetrokken. Daarnaast is de verharde oppervlakte in het bekken door de jaren heen fors toegenomen. Daardoor wordt het hemelwater bij hevige neerslag te snel afgevoerd, met wateroverlast tot gevolg.

De inwoners van Mere en Honegem kregen de voorbije jaren al meermaals te kampen met natte voeten. De schade die deze overstromingen aanrichtten, was vaak erg groot. Studies tonen tegelijk aan dat het waterpeil van de Molenbeek bij overstromingen nog toeneemt. De Molenbeek had dus dringend nood aan meer ruimte. In 1996 werd al een overstromingsgebied aangelegd maar de capaciteit daarvan volstaat niet om hoge pieken op te vangen.

Om stroomafwaarts gelegen woongebieden in Erpe-Mere en Aalst (Hofstade) nog beter te kunnen beschermen, werden twee bijkomende overstromingsgebieden aangelegd: een aan de Hollestraat op het grondgebied Erpe-Mere en Haaltert en een aan de Lammersweg, grondgebied Erpe-Mere en Herzele. Hierdoor wordt de bergingscapaciteit van het valleigebied sterk verhoogd

Automatisch gestuurde stuwkleppen laten toe een vooraf ingestelde hoeveelheid water af te voeren en het te veel aan water te bufferen in de drie overstromingsgebieden. Het gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) langs de spoorweg in Erpe-Mere wordt eerst gevuld. Het gebied heeft een bergingscapaciteit van 153.000 m³.
Wanneer het voor 75% gevuld is, begint het bufferen in het gebied aan de Hollestraat. Het vullen van het GOG aan de Lammersweg gebeurt alleen in extreme situaties, wanneer het overstromingsgebied aan de Hollestraat voor 50% gevuld is.
Het GOG aan de Hollestraat kan 150.000 m³ water bufferen, dat aan de Lammersweg 290.000 m³.

Eens het waterpeil van de Molenbeek terug een veilig niveau bereikt, vloeit het water uit de GOG’s langzaam terug naar de beek.

Het landschap werd overal verfraaid met nieuwe inheemse struiken en bomen.

De bewoners van D’Hoeve, aan het overstromingsgebied langs de Hollestraat, worden bijkomend beschermd door een verhoging van de weg. Bij de uitvoering van die werken werd tegelijk een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Het afgekoppelde hemelwater wordt in een aanpalende gracht geloosd die afwatert naar de Molenbeek. Het afvalwater wordt afgevoerd naar de zuiveringsinstallatie “Heldergem”.

Zandvang
In de Molenbeek wordt jaarlijks 3.300 ton sediment of slib getransporteerd. Dat is in grote mate afkomstig van huishoudelijke lozingen en van aanpalende percelen waarvan de bodem bij hevige regenval erodeert.
Het sediment zet zich af in de waterloop en in de overstromingsgebieden. Op termijn heeft dit invloed op het waterafvoerend vermogen en de bergingscapaciteit, wat indirect aanleiding geeft tot wateroverlast.

Door de aanleg van sedimentvangen stroomopwaarts van probleemgebieden, wordt de gespreide afzetting van slib voorkomen. Sedimentvangen dwingen het slib op strategisch gekozen plaatsen te bezinken waardoor de ruimingskosten fel verminderen.

Het overstromingsgebied langs de spoorweg in Erpe-Mere zal in de loop van dit jaar nog voorzien worden van een sedimentvang. Die moet in staat zijn een groot deel van het slib van de Molenbeek op te vangen.

VMM
Guido Van Rossen
guido.van.rossen@telenet.be
Wateroverlast, wachtbekken Heldergem, 14 november 2010